Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ της Εταιρείας ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εφεξής «Πολιτική») αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων από την ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε. με έδρα την ΝΑΒΙΠΕ στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας, τηλ. +302631056000, e-mail: info@akarport.com, υπό την προϋπόθεση ότι είστε φυσικό πρόσωπο. Για οποιαδήποτε απορία σας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Λίγα λόγια για την Εταιρεία

Η ΑΚΑΡΠΟΡΤ A.E. είναι εταιρεία (στο εξής «Εταιρεία») ασχολείται με τη διαχείριση του ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου Αστακού Αιτωλοακαρνανίας και στο πλαίσιο αυτό επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα πολιτική.

Λίγα λόγια για το τον ιστότοπο akarport.gr

Ο ιστότοπος https://www.akarport.gr/ αποτελεί τον δικτυακό τόπο της Εταιρείας.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων είτε ιδιωτών, είτε επαγγελματιών, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, στοιχεία πιστωτικών καρτών κ.ά., οι οποίες δύναται να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός επισκέπτη του ιστότοπου, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων.

Λίγα λόγια για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία.

Η Εταιρεία προκειμένου να εξυπηρετήσει τους σκοπούς λειτουργίας της προβαίνει σε πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων και συγκεκριμένα:

Για την διαχείριση επισκέψεων πληρώματος ή τρίτων επί πλοίων ή χώρων του λιμένος, δύναται να επεξεργαστούμε, ενδεικτικά, βασικά στοιχεία φυσικού προσώπου (π.χ. τηλ., διεύθ., email, ονομ/μο, φύλο, ημ. γέννησης κ.λπ.). μοναδικά αναγνωριστικά (π.χ. αριθμός ναυτικού φυλλαδίου κ.λπ.), δεδομένα υγείας (π.χ. γνωματεύσεις ιατρών για περιπτώσεις ασθένειας κ.λπ.), δεδομένα αντικειμένου (π.χ. αριθμό κυκλοφορία, δεδομένα φορτίου κ.λπ.), δεδομένα εικόνας.

Για υπηρεσίες ασφαλείας λιμένος δύναται, ενδεικτικά, να επεξεργαστούμε βασικά στοιχεία φυσικού προσώπου (π.χ. τηλ., διεύθ., email, ονομ/μο, φύλο, ημ. γέννησης κ.λπ.). μοναδικά αναγνωριστικά (π.χ. αριθμός ναυτικού φυλλαδίου κ.λπ.), δεδομένα εικόνας, δεδομένα που αφορούν σε ποινικές καταδίκες και αδικήματα.

Για την διαχείριση εργαζομένων και υποψηφίων εργαζομένων δύναται, ενδεικτικά, να επεξεργαστούμε βασικά στοιχεία φυσικού προσώπου (π.χ. τηλ., διεύθ., email, ονομ/μο, φύλο, ημ. γέννησης κ.λπ.), μοναδικά αναγνωριστικά (π.χ. αριθμό ταυτότητας, αριθμό ναυτικού φυλλαδίου κ.λπ.), επαγγελματικά δεδομένα (π.χ. δεδομένα που εμπεριέχονται σε βιογραφικό σημείωμα), οικονομικά δεδομένα (π.χ. ΙΒΑΝ), δεδομένα υγείας (π.χ. ιστορικό υγείας και εμβολιασμών, αναρρωτικές άδειες κ.λπ.), δεδομένα που αφορούν σε ποινικές καταδίκες και αδικήματα (π.χ. βεβαιώσεις για υπαλλήλους ασφαλείας κ.λπ.).

Για τη διαχείριση πελατών και προμηθευτών δύναται να επεξεργαστούμε, ενδεικτικά, βασικά στοιχεία φυσικού προσώπου (π.χ. τηλ., διεύθ., email, ονομ/μο, φύλο, ημ. γέννησης κ.λπ.), οικονομικά δεδομένα (π.χ. IBAN, οικονομικά δεδομένα εμπορικών συμφωνιών κ.λπ.).

Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία;

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων στηρίζεται είτε στην εκτέλεση σύμβασης, είτε στο έννομο συμφέρον της εταιρείας, ήτοι την ασφάλεια του χώρου του λιμένος, την ανεύρεση προσωπικού, τη διαχείριση πελατολογίου, είτε στη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος στις περιπτώσεις διαχείρισης περιστατικών ασθενείας ή τραυματισμού.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Αποδέκτες των Δεδομένων είναι το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και εκάστοτε αρμόδιες αρχές, όταν απαιτείται εκ του νόμου.

Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Οι Εκτελούντες έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία:

  • Να τηρούν εχεμύθεια,
  • Να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της Εταιρείας,
  • Να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας,
  • Να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως το Γενικό Κανονισμό για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Στέλνουμε τα Δεδομένα σας στο εξωτερικό;

Δεν στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ελλάδος. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός Ελλάδας.

Πότε διαγράφουμε τα Δεδομένα σας;

Διαγράφουμε τα Δεδομένα μετά το πέρας οποιασδήποτε κανονιστικής ή νομοθετικής ρύθμισης ισχύει για κάθε κατηγορία δεδομένων.

Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία.

Τα μέτρα, που λαμβάνουμε, επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής τηλεφωνικού αριθμού).

Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στην περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.

Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας στείλετε σχετικό Αίτημα είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας (Κεντρικά Γραφεία ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιάλι, Αστακός, 30006 Αιτωλοακαρνανία), είτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@akarport.com) με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ περιορισμού/ εναντίωσης», και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας;

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα.

Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των Αιτημάτων σας;

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο +30 26310 56000.

Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;
Δε λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας.

Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Πού μπορείτε να προσφύγετε αν παραβιάσουμε το ισχύον δίκαιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων;

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Θα ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα σας ειδοποιούμε είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας

Η Εταιρεία είναι Yπεύθυνος Eπεξεργασίας των Δεδομένων που επεξεργάζεται, ενώ μόνο για σκοπούς που αφορούν διαχείριση επισκέψεων πληρώματος ή τρίτων επί πλοίων ή χώρων του λιμένος η Εταιρεία καθίσταται Εκτελούσα την Επεξεργασία. Η διεύθυνσή μας είναι Κεντρικά Γραφεία ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιάλι, Αστακός, 30006 Αιτωλοακαρνανία, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 26310 56000, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): info@akarport.com

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο +30 26310 56000, ή στη Δ/νση Κεντρικά Γραφεία ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιάλι, Αστακός, 30006 Αιτωλοακαρνανία ή στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) info@akarport.com.